Në 1949 regjimi vendosi sistemin stalinist të furnizim-detyrimit. Ishte me pasoja të rënda për fshatarësinë. Fshatarët për ti shpëtuar burgut dorëzonin qetë e punës për të plotësuar detyrimet e mishit, leshit, vezëve etj. Brenda 3 viteve, mijëra familje mbetën pa pendë qe ose më një ka. Dhjetëra mijëra ha tokë mbetën pa mbjellë. Kriza e bukës dhe rritje e vdekshmërisë në përgjithësi dhe asj foshnjore në veçanti.  

error: Content is protected !!